داکت ساده سوپیتا سفید رنگ

3.100 تومان14.300 تومان

 

داکت ساده سوپیتا سفید دارای ابعاد مختلف رنگ بدنه سفید

نوع داکتابعاد محصولقیمت داکت سادهقیمت داکت چسبدار
داکت 1×110 × 10 میلیمتر31004700
داکت 1×1.510 × 15 میلیمتر34005300
داکت 1.6×1.616 × 16 میلیمتر45006500
داکت 2×220 × 20 میلیمتر53008300
داکت 1.6×2.516 × 25 میلیمتر55009000
داکت 2×2.520 × 25 میلیمتر60009500
داکت 1.5×315 × 30 میلیمتر65009700
داکت 3×330 × 30 میلیمتر670010500
داکت 4×3.540 × 35 میلیمتر930013200
داکت 3×430 × 40 میلیمتر12500
داکت 3×530 × 50 میلیمتر1430021300
داکت 4×640 × 60 میلیمتر18700
داکت 4×940 × 90 میلیمتر23500

قیمت ها برحسب متر می باشد

پاک کردن